Конструкции

ОБЩИ ТАБЛИЦИ:

СТОМАНОБЕТОН:

СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ:

1. Физически характеристики на строителни стомани.

2. Стомани горещовалцувани за метални конструкции. Марки стомана за стоманени конструкции.

3. Приложение на различните марки стомана. Групи конструкции и примерен списък на конструкциите и елементите в групите.

4. Характеристика на болтове с едра резба. Механични свойства на болтове. Механични свойства на гайки.

5. Маса на: шина от стомана горещовалцувана; стомана квадратна, стомана, кръгла, стомана шестостенна, листове от различни метали, ламарина листова покривна, стомана тънколистова горещовалцувана, стомана листова рифелна.

6. Болтове фундаментни от стомана ВСт3кп. Болтове фундаментни с понижена точност - БДС 3958-73.

7. Стомана профилна. Равностранен винкел  - DIN 1028.

8. Стомана профилна. Разностранен винкел  - DIN 1029.

9. Тръби квадратни  - DIN 59441. Тръби правоъгълни профилни - DIN 59411.

10. Електрозаварени тръби с кръгло сечение - EN 10219-1.2. Тръби стоманени горещовалцувани по ГОСТ 8732-78. Тръби стоманени със спирален шев по БДС 14479-88.

11. Стоманени горещовалцувани теснофланшови 2T- греди с наклонени вътрешни страни на фланшовете серия I по DIN 1025 част 1  - профилна стомана  - от 1995 г.

12. Стомана горещовалцувана 2Т профил по БДС 5951-75 и по ГОСТ 8239. 2Т-образен профил за монорелсов път по ГОСТ 5157-53.

13. Стоманени горещовалцувани греди [- профил със закръглени ръбове по DIN 1026   - прътова стомана —профилна стомана   - от 1996 г.

14. Стоманени горещовалцувани [- профили по БДС 6176-75 и ГОСТ 8240-72.

15. Ъглови равностранни профили по БДС 2612-73 и ГОСТ 8509-72.

16. Ъглови разностранни профили по ГОСТ 8510-72.        

17. Релси кранови (тип КР) по ГОСТ 4121-96. Релси тип Р. Железопътни релси.

18. Заварени Т-профили.

19. Заварени 2Т-профили.

20. Профили стоманени студеноогънати ъглови, неравностранни  - БДС 7893-85.

21. Характеристики на стоманена профилирана ламарина по ОН 336575-74.

22. Стоманени шпунтови талпи “Ларсен”.

СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ:

ДЪРВЕНИ  И СТОМАНО-ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ:

1. Кратък терминологичен речник  - дървени конструкции.

2. Стандарти за съединителни средства и елементи за дървени строителни конструкции.

3. Правила за изпълнение на работни чертежи на дървени строителни конструкции.

4. Предимства и недостатъци на дървените и на стомано-дървените конструкции.

5. Структурни и физико-химични особености на дървесината.

6. Гниене на дървото и предпазване на дървото. Средства и начини на импрегниране на дървото. Животински вредители и предпазването от тях. Предпазване на дървото от пожар.

7. Източници, обработване и сортиране на дървения строителен материал.

8. Изисквания по отношение на естествените недостатъци за подбор на бичени материали.

9. Изисквания по отношение на естествените недостатъци за подбор на обли материали.

10. Видове и асортимент на стоманата, употребявана в дървените и стомано-дървените конструкции.

11. Принципи при проектиране на дървени конструкции.

12. Ориентировъчни обемни  тегла за различни дървесни видове.

13. Изчислителни съпротивления за дървен материал. Изчислителни съпротивления за строителен шперплат.

14. Размери на изделия от дървесина.

15. Размери на дялани и бичени греди в зависимост от подпорното разстояние, разстоянието между тях и натоварването.

16. Размери на строителни гвоздеи. Брой гвоздеи в 1 kg.

17. Винтове за дърво с шестостенна глава по БДС 668-90.

18. Таблици за геометрични характеристики на правоъгълни сечения  - греди, бичмета, летви, дъски, талпи.

19. Таблица за геометрични характеристики на кръгли сечения.

Програмно осигуряване:

1. Design Expert  - модулна програма за оразмеряване и изчертаване на елементите на строителните конструкции. Демо версия с пробен период 30 дни. Проектсофт ЕООД.

ЗИДАНИ КОНСТРУКЦИИ:

ПЛАСТМАСОВИ КОНСТРУКЦИИ: